اخبار کوتاه

گزارش تصويري : هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار

پنج شنبه 16 دی 1395

هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار

پنج شنبه 95/10/16 هقتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار با رياست دكتر منفردي سرپرست فرمانداري فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا