اخبار کوتاه

گزارش تصويري : نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

سه شنبه 14 دی 1395

نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

نهمين جلسه كارگروه تسهيل رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار در تاريخ 95/10/14باحضور دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار در محل شركت هاي هيوا ومجد الكترونيك كه در زمينه هاي قطعات خودرويي و بردهاي لوازم خانگي فعاليت دارند،  برگزار گرديد.در اين جلسه ضمن بازديد از خطوط توليد و گزارش مديران شركت از وضعيت آن ، مشكلات و موانع پيش روي شركت هاي مذكور مورد بررسي قرار وتصميمات لازم اتخاذ گرديد.

برو به بالا