اخبار کوتاه

خبري خوش براي اهداء كنندگان خون : ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران با دكترمنفردي دردفتر فرماندار

سه شنبه 14 دی 1395

 ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران  با دكترمنفردي دردفتر فرماندار ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران  با دكترمنفردي دردفتر فرماندار ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران  با دكترمنفردي دردفتر فرماندار ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران  با دكترمنفردي دردفتر فرماندار ديدار رئيس انتقال خون استان مازندران  با دكترمنفردي دردفتر فرماندار

صبح دوشنبه  دكتر منفردي سرپرست فرمانداري فريدونكنار در دفتر كارخود با دكتر پورياني رئيس محترم پايگاه انتقال خون استان مازندران نشست صميمي برگزارنمود .وي دراين نشست ، با توجه به نياز استقرار پايگاه انتقال خون در شهرستان مقرر گرديد ،  هفته اي دو بار اتوبوس سيار پايگاه انتقال خون جهت دريافت خون از اهدا ء كنندگان در مقابل ساختمان شوراي اسلامي شهر فريدونكنار مستقر گردد.   

 

برو به بالا