اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.

سه شنبه 14 دی 1395

ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.

يكشنبه 95/10/12ششمين جلسه ي شورای ترافیک شهرستان فریدونکناربه رياست دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار وبا حضور اعضاي محترم ، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

برو به بالا