اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.

یکشنبه 12 دی 1395

بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.بازديد دكتر منفردي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهای بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازدید بعمل آورد.

روز گذشته دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار به اتفاق بخشدار محترم مركزي از پروژه های عمرانی در حال ساخت روستاهاي كوچك بيشه محله ، نواحي محله عليا و سفلي  بخش دهفری شهرستان فریدونکنار بازديد به عمل آورد.

 

برو به بالا