اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي

یکشنبه 12 دی 1395

بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي  بازديد دكتر منفردي از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي

روز گذشته دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار به اتفاق بخشدار محترم مركزي ورئيس محترم اداره برق شهرستان از مناطق سوته كل ، هكرده كل و اجاكله درخصوص برق رساني چاههاي كشاورزي جهت يكپارچه سازي اراضي بازديد به عمل آورد.  

برو به بالا