اخبار کوتاه

گزارش تصويري : پيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنار

پنج شنبه 09 دی 1395

پيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنارپيگيري جدي دكتر منفردي جهت رفع موانع موجود در مسكن هاي مهر فريدونكنار

صبح امروز جناب آقاي موسوي ، مدير كل محترم حراست استانداري مازندران باحضور دردفتر كار فرماندار به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار نشست صميمي برگزار وسپس به اتفاق دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار از مسكن مهر فرهنگيان بازديد به عمل آورد.

برو به بالا