اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

چهار شنبه 08 دی 1395

جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

چهارشنبه 95/10/8جلسه اي به منظور رسيدگي به مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان فريدونكنار باحضور دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري ، مهندس مهردادي  مدير كل محترم راه و شهرسازي استان ، مهندس اصغري، مسؤل محترم حقوقي اداره كل تعاون استان ومديران عامل شركت هاي تعاوني مسكن مهر و بانك هاي عامل در فرمانداري تشكيل وتصميمات لازم اتخاذ گرديد.

برو به بالا