اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

چهار شنبه 08 دی 1395

جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

چهارشنبه 95/10/8جلسه اي كارگروه كشاورزي با رياست دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار و با محوريت تجهيز و نوسازي ارضي كشاورزي، در سالن اجتماعات فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

برو به بالا