اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكنار

چهار شنبه 08 دی 1395

بازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مسكن مهر شهرستان فريدونكنار

صبح امروز دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار به اتفاق مهندس شيرافكن، كارشناس مسؤل سياسي فرمانداري،مهندس داداشي، رئيس محترم راه وشهرسازي وجناب آقاي حسيني ، رئيس محترم تعاون ، كار ورفاه اجتماعي از مسكن هاي مهر شكوه، جوانان، مهر1وفرهنگييان شهرستان فريدونكنار بازديد به عمل آورد.

برو به بالا