اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكنار

سه شنبه 07 دی 1395

بازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكناربازديد سرزده كارشناسان مديريت بحران استان و شهرستان از نانوايي هاي شهرستان فريدونكنار

سه شنبه ساعت 6/30 صبح مهندس محمدي كارشناس محترم دفتر مديريت بحران استان بهمراه آقاي اسدي كارشناس محترم دفتر مديريت بحران شهرستان و آقاي سليمانپور ، رئيس محترم اداره غله و آقاي حسين نژاد رئيس محترم اتحاديه خبازان با حضور در برخي از نانوائي هاي واقع در شهرستان از وضعيت آرد ، دوگانه سوز بودن واحدهاي خبازي بازديد بعمل آوردند.

برو به بالا